การวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้วย FT-NIR Spectroscopy

การวิเคราะห์แป้งและข้าวสาลี

ธัญพืชเป็นอาหารพื้นฐานสำคัญสำหรับการบริโภคประจำวันของประชากรส่วนใหญ่ในโลก อุตสาหกรรมแป้งเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนธัญพืชเป็นอาหารหลากหลายชนิดตั้งแต่กลุ่มขนมปังไปจนถึงขนมเค้กนานาชนิด

การนำแป้งมาทำอาหารแต่ละชนิดนั้นจำเป็นต้องผลิตและควบคุมคุณภาพของแป้งให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การควบคุมคุณภาพของแป้งให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดนั้น ในอดีตผู้ผลิตใช้วิธีทางเคมีซึ่งยุ่งยาก ใช้เวลานาน และไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หากเปลี่ยนมาใช้เทคนิค FT-NIR spectroscopy ผู้ผลิตสามารถวิเคราะห์ความชื้น โปรตีน เถ้า และอื่น ๆ ในข้าวสาลีและแป้งได้โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที

ผลิตภัณฑ์ FT-NIR spectrometer จากบริษัท Bruker สามารถวัดคุณภาพแป้งสาลี ข้าวสาลี และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากแป้งได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมตั้งแต่เครื่องมือขนาดเล็กใช้งานง่ายไปจนถึงเครื่องมือที่สามารถนำไปติดตั้งบนสายพานการผลิต

ผู้ผลิตสามารถใช้เครื่อง FT-NIR จากบริษัท Bruker ควบคู่กับสมการสำหรับวิเคราะห์แป้งและข้าวสาลี และได้รับผลตรวจค่าองค์ประกอบคุณภาพอย่างรวดเร็วในระดับวินาทีหรือนาที ลดความเสียหายจากการส่งสินค้าที่มีคุณสมบัติต่ำกว่ากำหนด รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต

Analyzing fLour with FT-NIR spectroscopy

การวิเคราะห์แป้งโดยใช้ถ้วยอลูมิเนียม
ด้านล่างทำด้วยควอตซ์ โดยวัด้วยเครื่อง TANGO FT-NIR สเปกโตรมิเตอร์

คุณสมบัติของวัตถุดิบ - ข้าวสาลี

Analyze incoming wheat with NIR spectroscopy

การควบคุมคุณภาพและการคัดแยกเกรดของข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตแป้งสาลีเป็นกระบวนการสำคัญช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐาน เครื่อง FT-NIR spectrometer จากบริษัท Bruker สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของข้าวสาลีเช่น ความชื้น โปรตีน เถ้า และปริมาณกลูเตนเปียก (wet gluten) ได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

การที่ผู้ผลิตรับทราบถึงค่าองค์ประกอบทางเคมีของข้าวสาลีมีประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตดังนี้ ประมาณความชื้น - ผู้ผลิตจำเป็นต้องปรับความชื้นของข้าวสาลีให้อยู่ในระดับเดียวกันก่อนนำไปเข้ากระบวนการผลิต หากมีวัตถุดิบที่มีความชื้นมากหรือน้อยเกินไป ผู้ผลิตจะต้องนำวัตถุดิบไปปรับความชื้นก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต ปริมาณโปรตีนในข้าวสาลีถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการกำหนดคุณสมบัติของแป้งสาลี เช่น คุณสมบัติการดูดซึมน้ำ ค่าความแข็งของกลูเตน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจและคัดแยกก่อนเพื่อนำไปใช้ผลิตแป้งตามข้อกำหนดคุณภาพที่ต้องการ ส่วนปริมาณเถ้าในข้าวสาลีนั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากกระบวนการผลิต

การปรับความชื้นข้าวสาลีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Quality testing of flour

กระบวนการเติมน้ำลงในข้าวสาลีก่อนการผลิตถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อช่วยให้ได้แป้งที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพสม่ำเสมอ เครื่อง FT-NIR spectrometer จากบริษัท Bruker ช่วยให้ผู้ผลิตตรวจสอบความชื้นของข้าวสาลีก่อนกระบวนการเติมน้ำได้อย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์แป้ง

Quality testing of flour

กระบวนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์แป้งสาลีมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก แป้งสาลีที่มีความจำเพาะเจาะจงสำหรับการประกอบอาหารและขนมหวานแต่ละชนิดจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เหมาะสม การตรวจสอบคุณสมบัติเหล่านั้น ในอดีต ผู้ผลิตใช้วิธีดั้งเดิม หรือวิธีทางเคมี เช่น การวัดโปรตีน การวัดความหนืด การทดสอบการพองตัว (Alveograph) และการวิเคราะห์ความทนต่อแรงดึง (Extensograph) ผู้ผลิตสามารถนำเครื่อง FT-NIR spectrometer จากบริษัท Bruker มาทดแทนการวิเคราะห์เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer หนึ่งครั้งใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที แต่สามารถให้ค่าองค์ประกอบและคุณสมบัติต่างๆได้ในการวัดเพียงครั้งเดียว และเนื่องจากการวัดด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer ใช้เวลาน้อยมาก การนำเครื่องนี้มาใช้จึงช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเพิ่มปริมาณตัวอย่างที่นำมาตรวจสอบในแต่ละวัน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมคุณภาพได้อย่างมาก


ข้อมูลเพิ่มเติม