การวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้วย FT-NIR Spectroscopy

การทดสอบเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

ในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องวิเคราะห์คุณสมบัติและค่าองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบทั้งที่เป็นเนื้อสัตว์และสารอื่น เพื่อให้การผสมและแปรรูปวัตถุดิบทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก ซาลามี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของตลาด

ในระบบวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ การใช้เทคนิค FT-NIR Spectroscopy เข้ามาวิเคราะห์มีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับวิธีทางเคมี หรือวิธีดั้งเดิม การวิเคราะห์คุณสมบัติทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของวัตถุดิบ สารตัวกลางระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาต่ำกว่า 30 วินาที ก็จะให้ค่าองค์ประกอบหลากหลายชนิด ทั้งยังปลอดภัยเนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีในการวิเคราะห์ ข้อดีของการนำเทคนิคนี้มาใช้ ได้แก่

  • สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องรอผลวิเคราะห์ทางเคมี
  • สามารถใช้วัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดต้นทุน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และลดการสูญเสียเวลาจากการรอผลวิเคราะห์

เทคนิค FT-NIR Spectroscopy เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ไขมัน โปรตีน และเกลือ ในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และไส้กรอกประเภทต่างๆ

ในปัจจุบัน ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทั่วโลกมีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็ว ผู้ประกอบการมักประสบปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อต้องเพิ่มอัตราการผลิต เทคนิค FT-NIR Spectroscopy ซึ่งสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติอื่นๆหลากหลายชนิดได้โดยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที เป็นทางเลือกที่สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ได้อย่างมีนัยสำคัญ การนำเทคนิค FT-NIR Spectroscopy มาใช้ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นั้น ไม่จำกัดแต่เพียงการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแต่ยังสามารถนำมาวิเคราะห์แบบ online บนสายการผลิตได้อีกด้วย

Analyzing meat with FT-NIR spectroscopy

การวิเคราะห์เนื้อบดด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer รุ่น MPA II โดยวางเนื้อบดไว้บนจาน Petri dish

การวิเคราะห์เนี้อสัตว์ก่อนการแปรรูป (raw meat)

Analyze raw meat with FT-NIR spectroscopy

เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบที่ซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกเพียงเล็กน้อย เช่น คุณภาพของอาหารที่ใช้เลี้ยง สามารถก่อให้เกิดความผันแปรอย่างมากต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ ความผันผวนของปริมาณไขมันในเนื้อสัตว์ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบของไส้กรอกถือเป็นปัญหาสำคัญในกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ นอกจากนั้นราคาของเนื้อสัตว์หลายชนิดยังขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของกรดไขมันในเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นปัจจัยบ่งชี้คุณภาพและรสชาติ เครื่อง FT-NIR spectrometer เป็นเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการการวิเคราะห์คุณภาพของเนื้อสัตว์ก่อนการแปรรูปได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ปริมาณไขมัน โปรตีนและความชื้นในตัวอย่างเนื้อสัตว์ได้โดยการวัดหรือสแกนตัวอย่างเพียงครั้งเดียว ข้อมูลที่ตรวจวัดได้จากเครื่อง FT-NIR spectrometer เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการปรับวิธีการผลิตหรือสูตรได้อย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป

Quality testing of sausages

ไส้กรอกและแฮมที่จัดจำหน่ายในโลกนั้นมีมากมายหลากหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศเยอรมันเพียงประเทศเดียว มีไส้กรอกในตลาดมากกว่า 1500 ชนิด เช่น ไส้กรอกสด ไส้กรอกรมควัน ไส้กรอกอบแห้ง และไส้กรอกปรุงสุกชนิดต่างๆ โดยทั่วไป องค์การอาหารและยา หรือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคมักกำหนดให้ผู้ประกอบการควบคุมและสำแดงปริมาณความชื้น โปรตีนและไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและแฮม และเพื่อเป็นข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลปริมาณเกลือก็ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ควรหรือต้องสำแดงเช่นเดียวกัน

เครื่อง FT-NIR spectrometer เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ปริมาณความชื้น ไขมัน โปรตีน และเกลือในไส้กรอกประเภทต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว เครื่อง FT-NIR spectrometer ยังสามารถวิเคราะห์ค่า water activity (aW) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกำหนดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ได้อีกด้วย

การวิเคราะห์คุณภาพของ by-products สำหรับแปรรูปเป็นอาหารสัตว์

Quality control of rendering products

ในอุตสาหกรรมโรงฆ่าและชำแหละสัตว์ทั่วไปนั้น มีเนื้อสัตว์เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่นำไปใช้บริโภคเป็นอาหารได้ ส่วนที่เหลือ เช่น กระดูก หนัง ขน ไขมันและอื่นๆ จะถูกนำไปแปรรูปเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยง

เทคนิค FT-NIR Spectroscopy เป็นเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการวัดปริมาณกรดไขมันอิสระ (free fatty acids) หรือค่าไอโอดีน (Iodine value) ในไขมันจากสัตว์ หรือค่าองค์ประกอบทางเคมี เช่น ปริมาณความชื้น ไขมัน โปรตีน ไฟเบอร์ และเถ้า หรือแม้แต่ค่าพลังงาน (energy value) หรือปริมาณกรดอะมิโนแต่ละชนิดในส่วนต่างๆจากสัตวฺ์ เช่น Meat and bone meals (MBM), poultry meals

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Application note สำหรับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูลเพิ่มเติม