การวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้วย FT-NIR Spectroscopy

การวิเคราะห์น้ำมันบริโภคและไขมัน

น้ำมันและไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของมนุษย์และมีส่วนสำคัญต่อการควบคุมการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆ เทคนิค FT-NIR Spectroscopy ที่พัฒนามาเพื่ออุตสาหกรรมน้ำมันบริโภคโดยเฉพาะของบริษัท Bruker เป็นเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมีและประเมินคุณภาพน้ำมันและไขมันบริโภคโดยสามารถวัดองค์ประกอบและคุณสมบัติได้หลากหลายชนิด

ปริมาณองค์ประกอบและค่าคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการประเมินคุณภาพของน้ำมันและไขมันบริโภค ประกอบด้วย ปริมาณกรดไขมันแต่ละชนิด ค่าไอโอดีน (Iodine Value) ปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acids) ปริมาณไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) ค่า Anisidine (AnV) และอื่นๆ

เครื่อง FT-NIR spectrometer เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพในอุตสาหกรรมน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดน้ำมันบริโภค น้ำมันมะกอก น้ำมันปลา น้ำมันทอด และพืชสำหรับผลิตน้ำมัน โดยสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณสมบัติของตัวอย่างได้โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งนาที

การวิเคราะห์น้ำมันบริโภคแบบดั้งเดิมนั้นมักใช้วิธีทางเคมีและทางกายภาพ โดยมักเป็นวิธีที่ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น การวิเคราะห์ด้วย Gas Chromatography (GC) หรือการไตเตรท วิธีเหล่านี้มักใช้สารเคมีในการทำปฏิกิริยา ซึ่งมักเป็นสารอันตราย เสี่ยงต่อสุขภาพและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการกำจัดสารพิษตามมา

บริษัท Bruker ขอนำเสนอเทคนิค FT-NIR Spectroscopy ที่พัฒนามาเป็นพิเศษเพื่อระบบควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมน้ำมัน ด้วยเครื่องมือและเทคนิคของเรา พนักงานสามารถตรวจวัดคุณภาพของน้ำมันบริโภคได้อย่างง่่ายดายและรวดเร็ว เพียงเติมตัวอย่างลงในหลอดแก้วขนาด 8 มิลลิเมตร และนำไปใส่ในเครื่องเพื่อทำการวัดโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น แม้แต่คนที่ไม่เคยใช้เครื่องมาก่อน ก็สามารถตรวจวัดได้โดยแทบจะไม่ต้องฝึกอบรม

Edible Oil Analysis with MPA II

การวัดน้ำมันบริโภคโดยใช้หลอดขนาด 8 มม วางลงในช่องวัดตัวอย่างของ
เครื่อง FT-NIR spectrometer รุ่น MPA II

การประยุกต์ใช้แบบเฉพาะทาง

นอกเหนือจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและค่าคุณสมบัติทั่วไปของน้ำมันบริโภคและไขมันแล้ว บริษัท Bruker ยังสามารถนำเสนอเทคนิค FT-NIR Spectroscopy เพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูงที่จำเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมน้ำมันบริโภค เราสามารถนำเสนอสมการการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและค่าคุณสมบัติต่างๆของน้ำมันหลากหลายประเภทมากถึงกว่า 60 รายการ

การวิเคราะห์น้ำมันมะกอก

Olive Oil Processing

ปริมาณกรดเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการจำแนกน้ำมันมะกอกเป็นชนิด น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์แบบสกัดเย็น (extra virgin olive oil) โดยกลุ่มดังกล่าวจะต้องมีค่าความเป็นกรดต่ำกว่า 0.8 % ค่าองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญสำหรับน้ำมันมะกอกได้แก่ ค่าเปอร์ออกไซด์ (Peroxide value) ซึ่งบ่งชี้ความหืน ค่า K-value ซึ่งวัดจากการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่น ultraviolate (UV) และอื่นๆ

องค์ประกอบทางเคมีที่บ่งชี้อายุการเก็บรักษาของน้ำมันมะกอก และความเป็นไปได้ที่น้ำมันมะกอกจะมีสิ่งเจือปน คือ ปริมาณ 1,2-diglycerides และปริมาณ pyropheophytin องค์ประกอบเหล่านี้สามารถวัดได้ด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer เช่นกัน

การวิเคราะห์องค์ประกอบและค่าคุณสมบัติข้างต้นด้วยเครื่อง FT-NIR spectrometer สามารถทำได้โดยใช้เวลาเพียง 30 วินาที ความสามารถในการตรวจวัดคุณภาพอย่างรวดเร็วนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างทั่วถึงตลอดสายการผลิต

คลิกที่นี่เพื่อดู video ลูกค้าของเราทำการวิเคราะห์มะกอกและน้ำมันมะกอกด้วยเทคนิค FT-NIR Spectroscopy

การวิเคราะห์การเสื่อมสภาพของน้ำมันที่ใช้ทอด

Monitoring Frying Oil Quality

การทอดเป็นวิธีการเตรียมอาหารที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามน้ำมันสำหรับทอดที่ใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงจะมีคุณภาพลดต่ำลง โดยน้ำมันที่ผ่านการทอดจะมีปริมาณกรดไขมันอิสระ (free fatty acids) และความเป็นขั้วโดยรวม (total polar materials) เพิ่มสูงขึ้น การเสื่อมสภาพของน้ำมันที่ใช้ทอด หากเกิดขึ้นเกินมาตรฐานจะส่งผลต่อรสชาติของอาหารและยังก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อผู้บริโภค

FT-NIR Spectroscopy เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถประเมินคุณภาพของน้ำมันทอดโดยตรวจวัดองค์ประกอบและคุณสมบัติหลักที่บ่งชี้คุณสมบัติของน้ำมันหลังการทอด ปัจจุบันองค์กร The German Society for Fat Science (DGF) ได้รับรองวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันทอดด้วยเทคนิค FT-NIR Spectroscopy แล้ว โดยออกระเบียบและเอกสารหมายเลข DGF C VI 21a (13) ชื่อเรื่อง FT-NIR Spectroscopy: Screening analysis of used frying fats and oils for rapid determination of polar compounds, polymerized triacylglycerols, acid value and anisidine value

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Application note .

การวิเคราะห์น้ำมันปลา

Monitoring Frying Oil Quality

น้ำมันปลาเป็นแหล่งอาหารเสริมสำคัญชนิดหนึ่ง องค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญของน้ำมันปลาคือกรดไขมันชนิด omega-3 แบบไม่อิ่มตัว โดยเฉพาะ Eicosapentaenoic Acid (EPA) และ Docosahexaenoic Acid (DHA) ผู้ประกอบการสามารถนำเครื่อง FT-NIR spectrometer มาวัดกรดไขมันเหล่านี้ รวมทั้งค่าคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ค่า Anisidine และ ค่า Peroxide โดยการวัดใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็จะได้ค่าองค์ประกอบทั้งหมดของน้ำมันปลา

สำหรับน้ำมันปลาเกรดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมยาและทางการแพทย์ การควบคุมคุณภาพและปริมาณกรดไขมัน omega-3 จะต้องมีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น บริษัท Bruker สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งตัวเครื่อง (hardwares) และซอฟแวร์ที่ทุกอย่างสามารถทวนสอบย้อนกลับได้ (fully validated system) โดยการตรวจวัดทั้งหมดถูกต้องตามระบบ Good Laboratory Practice (GLP) และตัวเครื่องจะได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรที่มีใบประกาศนียบัตรสามารถตรวจเช็คเครื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้ง US Pharmacopeia และ European Pharmacopia (PhEur) ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการสามารถรองรับการทำงานเพื่อตรวจสอบเครื่องมือ โดยมีระบบการตรวจเช็คสองขั้นตอน คือ การตรวจแบบ Operational Qualification (OQ) และ การตรวจแบบ Performance Qualification (PQ) นอกจากนั้นซอฟแวร์ของเรายังทำงานอย่างสมบูรณ์แบบภายใต้ระบบ 21 CFR part 11 และ Data Integrity ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมยาและทางการแพทย์

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Application note


ข้อมูลเพิ่มเติม